About me

Z rodných Českých Budějovic jsem se přesunula za studiem do Prahy, kde se věnuji především tvorbě šperku.

Značka, kterou jsem během studia vybudovala, je pro mě velmi osobní. Startovní pozice bez jakýchkoli znalostí technologií výroby nebo prodeje nebyla jednoduchá, ale jsem za ni vděčná.

Dala mi možnost najít si vlastní, osobitý přístup. Radost z výroby a prezentace tak převážila různé druhy nepohodlí a byla motorem pro další postup. České sklo vracím do hry “po svém”.  Skleněné kuličky mívám i v botách, staly se mou součástí.

V současné době dále pracuji na šperku, mám rozpracovanou diplomovou práci a blížím se konci studia architektury.

I grew up in Czech Budejovice, due to study moved to Prague where I devote myself mainly to the production of jewellery.

The brand I built during my studies is very personal to me. The starting position without any knowledge of production or sales technology was not easy, but I am grateful for it.

It gave me the opportunity to find my own way, my individual approach. The joy of production and presentation thus outweighed various kinds of discomfort and was the engine for further action. I am returning the Czech glass to the game “according to myself”. I have glass balls often in my shoes, they have become part of me.

Currently, I work on jewellery continuously, write a diploma thesis and I am close to finishing the architecture studies.

Adéla Pečlová

Ukončení studia na ČVUT dalo v roce 2012 prostor vzniku stejnojmenné značky šperku. Byla to touha po práci vlastníma rukama, bylo to hledání nové formy, tvarů, postupů a materiálů.

Během tvorby jsem postupně nahradila bižuterní komponenty hliníkem, materiálem ušlechtilejším a stálejším. Později pak i dřevem, které  má krásnou strukturu a žije si vlastním životem.

Korálky mě dovedly na Sever Čech, místa tradic a sklářských dílen, kde mne učarovala krása skla a skleněných kuliček. Tyto drobné poklady z Jabloneckých skláren jsou od té doby tělem mých šperků.

Šperk se mi stal velmi blízkým a touha po zdokonalení rostla. Na čas jsem opustila architekturu a nastoupila na stáž do ateliéru K.O.V. na UMPRUM. Čas strávený pod vedením Evy Eisler a dílenského mistra Andreie Navumenka mě posunul a dal život novotvarům, prstenům.

Jsem ovlivněna technicistním přemýšlením a studiem jiného oboru, který mě nutí hledat si vlastní cesty v realizaci. Minimalistické šperky jsou drobné objekty, vrství se, propojují a rostou. Jemně obepnou tělo a drží se ho. Je to hra, kterou si můžeš rozehrát podle sebe.

Kousek mého světa pro tebe.

Completed of the studies at Czech Technical University in Prague in 2012 gave rise to the creation of a jewellery of the same name. It was a desire to work with my own hands, it was the search for new forms, shapes, processes and materials.

During the making, I gradually replaced the costume jewellery components to aluminium, the material noble and more stable. Later then also with wood that has a beautiful structure and lives own life.

Beads led me to North Bohemia, place of traditions and glass workshops, where the beauty of glass and glass beads fascinated me. These little treasures from Jablonec glassworks have been since that time the body of my jewels.

The jeweller became very close to me and the desire for improvement grew. I left the architecture for a while and went on an internship to the studio of K.O.V. at UMPRUM. Time spent under the guidance of Eva Eisler and workshop master Andre Navumenko moved me and gave life to new-shapes, rings.

I am influenced by the technical thinking and studying of another field. It forces me to look for my own ways of realization. Minimalist jewels are small objects. They stratify, interconnect and grow. Gently embrace the body and hold it. It is a game you can play in your own way.

A piece of my world for you.

Aktivity

Lemarket, Praha, CZ

Deziin Urbanature, Praha, CZ

Easa, Fredericia, DK

Czech Design Week, Brusel, B

Lemarket, Praha, CZ

Designblok s ateliérem K.O.V. UMPRUM, Praha, CZ

Czech Design Week, Praha, CZ

Pecha Kulcha Night, Olomouc, CZ

Lemarket, Praha, CZ

Prague Design Week, Praha, CZ

Pecha Kulcha Night, Ostrava, CZ

SPŠ stavební České Budějovice

2009-2015

ČVUT Fakulta stavební obor architektura stavitelství

2012

Letní škola šperku Ústav umění a designu ZČU

2016

Stáž UMPRUM v ateliéru K.O.V.

2015-2018

FUA TUL Fakulta umění a architektury